VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI ELFA, S.R.O.


1. ÚVODNÉ USTANOVENIE

Tieto všeobecné obchodné podmienky upresňujú podmienky realizácie dodávok tovaru spoločnosti elfa, s.r.o., Park Komenského 7, 040 01 Košice, IČO 31648410, výpis z obchodného registra Okresného súdu Košice I., oddiel: Sro, vložka číslo 1152/V (ďalej len Predávajúci).


2. PREDMET PLNENIA

„Predmet plnenia“ týchto všeobecných obchodných podmienok je realizácia dodávok tovaru – reklamných predmetov, a s tým spojených služieb záväzne objednaných Kupujúcim.


3. OBJEDNÁVKA

Kupujúci bude tovar objednávať písomne, faxom, e-mailom na objednávkovom formulári, ktorý je súčasťou tohto katalógu alebo na vlastnom objednávkovom formulári, obsahujúcom: Názov firmy, fakturačná/ dodacia adresa, IČO, DIČ, platobné podmienky, spôsob dopravy, kontaktná osoba/ telefón, kód a názov tovaru, počet kusov, alebo prostredníctvom webu www.rp.eshop.elfa.sk. V objednávke vyplní Kupujúci všetky požadované údaje. Ak Predávajúci nebude môcť spracovať objednávku pre chýbajúce alebo nesprávne uvedené údaje, nie je objednávka považovaná za platnú. V prípade , že kupujúci stornuje svoju objednávku je povinný uhradiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 50% z hodnoty objednávky.


4. CENA

Ak neboli dohodnuté iné ceny, platia ceny uvedené v katalógu pri jednotlivých tovaroch a pri množstvách uvedených v cenovej tabuľke. Tieto ceny sú FCO sklad Žilina, Bratislava alebo Košice a sú uvedené bez DPH. Takisto nezahŕňajú grafické práce a iné služby spojené s dodávkou tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo ceny zmeniť vydaním nového cenníka.


6. DODACIE PODMIENKY

Dodacia lehota tovaru bez potlače, ktorý sa nachádza na sklade predávajúceho je 5 pracovných dní od objednávky. Dodacia lehota tovaru, ktorý nie je k dispozícii na sklade v Žiline, ale je na sklade u subdodávateľov je termín dodávky 10 pracovných dní odo dňa objednávky. Pri tovare, ktorý sa v danom čase nenachádza na skladoch Európskych subdodávateľov bude termín dodávky predmetom osobitného dojednania. Termín dodania tovaru s potlačou sa predlžuje o 14 dní od potvrdenia korektúry potlače Kupujúcim, pokiaľ sa vzhľadom na množstvo objednaného tovaru nedohodne inak. Dodávka tovaru sa realizuje prevzatím tovaru Kupujúcim alebo odovzdaním tovaru dohodnutému prepravcovi. Za doručenie dodávky bude Kupujúcemu účtovaná cena 5 € bez DPH za každú objednávku do 400 € bez DPH. Pri objednávke nad túto sumu alebo pri osobnom odbere táto položka nebude účtovaná. Vzhľadom na charakter tovaru si Predávajúci vyhradzuje právo na zmenu lehoty dodávky tovaru prípadne zrušenie dodávky tovaru z dôvodu vypredania zásob. Kupujúcemu v tom prípade, nevzniká nárok na zrušenie ostatného záväzne objednaného tovaru.


Doprava kuriérom

Za doručenie dodávky kuriérom bude Kupujúcemu účtovaná cena 5 € bez DPH za každú objednávku do 400 € bez DPH. Pri objednávke nad túto sumu táto položka nebude účtovaná.

Za doručenie dodávky kuriérom na dobierku bude Kupujúcemu účtovaná cena 5 € bez DPH za každú objednávku do 400 € bez DPH + príplatok za DOBIERKU 1,50 €. Pri objednávke nad 400 € bude účtovaný len príplatok za DOBIERKU 1,50 € bez DPH.


Osobný odber

Pri osobnom prevzatí tovaru Kupujúcim v spoločnosti elfa, s.r.o., Park Komenského 7, 040 01 Košice nebude položka 5 € účtovaná.


7. PLATOBNÉ PODMIENKY

Úhrada objednaného tovaru je realizovaná platbou v hotovosti alebo dobierkou, resp. platbou na faktúru so splatnosťou 14 dní, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Pri nedodržaní doby splatnosti faktúry, zaplatí Kupujúci zmluvnú pokutu za každý jeden deň omeškania platby vo výške 0,5 % z kúpnej ceny tovaru. Ďalšiu zákazku prevezme na dobierku alebo oproti platbe v hotovosti.


8. ZÁRUKY, REKLAMÁCIE A NÁHRADY ŠKODY

Vzhľadom na druh tovaru a určenie jeho použitia negarantuje Predávajúci žiadne špecifické vlastnosti tovaru, garantuje však, že tovar bude mať počas ďalej uvedenej záručnej doby vlastnosti pri tomto druhu tovaru zvyčajné. Záruka je určená písomnou formou – dokladom o kúpe . Záručná doba začína plynúť dňom splnenia dodávky. Ak dodávka vykazuje zrejmé (zjavné) poškodenie pri odbere tovaru, je Kupujúci povinný oznámiť nedostatky na tovare okamžite, najneskôr do piatich dní od prevzatia tovaru. V prípade, že sa jedná o množstevnú reklamáciu, je Kupujúci povinný si túto uplatniť okamžite, najneskôr do piatich dní od prevzatia tovaru. Neskoršie reklamácie Predávajúci nie je povinný brať do úvahy. Predávajúci nebude uznávať reklamácie po potlačení tovaru Kupujúcim prípadne jeho subdodávateľom. Riešenie reklamácií, náhrady škody a záručná doba je stanovená ustanoveniami Obchodného zákonníka.


9. OSTATNÉ USTANOVENIA

Vzhľadom na charakter tovaru si Predávajúci vyhradzuje právo na dodanie tovaru s rozdielom 5% z objednaného množstva bez vymožiteľného nároku na dodanie rozdielu v počte.

Kupujúci uplatnením objednávky u Predávajúceho vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a súhlasí s nimi.

 
 
 
elfa, s.r.o.
Park Komenského 7
040 01 Košice