Technológia 1

Autor: Ján Moravec, Radoslav Koňár, Richard Pastirčák, Peter Fabian
Vydavateľstvo: Edis
Vydanie: prvé
EAN: 9788055417318
Väzba: mäkká, brožovaná
Počet strán: 241

Cena: 23,50 € s DPH

 
ks
 

Anotácia

Vysokoškolská učebnica Technológia 1 je určená pre študentov prvého stupňa vysokoškolského štúdia v dennej a externej forme. Text učebnice prináša prehľad základných technológií z oblasti beztrieskového spracovania kovov. V jednotlivých kapitolách sú uvedené všetky dôležité a relevantné informácie o problematike zlievania, zvárania, tvárnenia a tepelného spracovania. Prezentované partie pokrývajú potrebné oblasti, ktoré poslucháč potrebuje poznať, aby mohol s úspechom nielen absolvovať skúšku, ale tak isto získané vedomosti využil v ďalších nadväzujúcich študijných predmetoch a neskôr v strojárskej praxi. Z obsahu Obsah Historické poznámky k mechanickým technológiám Literatúra Zoznam vybraných symbolov a skratiek ZLIEVANIE Úvod 1 Materiály na odliatky 1.1 Zliatiny železa 1.2 Neželezné kovy a ich zliatiny 1.3 Tavenie materiálov na odliatky a taviace zariadenia 1.4 Zlievarenské vlastnosti materiálov na výrobu odliatkov 1.5 Skúšky vybraných zlievarenských vlastností. 1.6 Praktická časť Literatúra 2 Technológia zlievarenskej formy 2.1 Modelové zariadenie 2.2 Vtoková sústava 2.3 Náliatky 2.4 Výroba foriem pomocou modelov 2.5 Praktická časť Literatúra 3 Technológie výroby netrvalých foriem 3.1 Zlievarenské formovacie látky 3.2 Ostrivá formovacích zmesí 3.3 Spojivá formovacích zmesí 3.4 Prísady a pomocné formovacie látky 3.5 Vlastnosti formovacích zmesí 3.6 Rozdelenie formovacích a jadrových zmesí 3.7 Zhusťovanie formovacích zmesí 3.8 Praktická časť Literatúra 4 Zlievarenské technológie 4.1 Gravitačné odlievanie 4.2 Odlievanie za pôsobenia zvýšených síl 4.3 Nekonvenčné postupy odlievania 4.4 Počítačová simulácia 4.5 Praktická časť Literatúra TVÁRNENIE Úvod 1 Základy tvárnenia kovov 1.1 Tvárne (plastické) vlastnosti kovových materiálov 1.2 Ekonomické ukazovatele tvárnenia 1.3 Použitie ocelí a využitie materiálu 1.4 Rozdelenie procesov tvárnenia 1.5 Schémy hlavných deformácií 1.6 Praktická časť Literatúra 2 Základy teórie plasticity a statická skúška ťahom 2.1 Štruktúra materiálov 2.2 Kryštalické materiály 2.3 Dislokačná teória 2.4 Hustota dislokácií 2.5 Pohyb dislokácií 2.6 Vznik dislokácií 2.7 Poznatky z teórie plasticity 2.8 Mechanické schémy deformácie 2.9 Schémy hlavných napätí 2.10 Bauschingerov efekt 2.11 Zákony tvárnenia 2.12 Praktická časť Literatúra 3 Objemové tvárnenie 3.1 Kovanie 3.2 Rozdelenie kovania 3.3 Nástroje na kovanie 3.4 Ideálny predkovok a jeho prierezový obrazec 3.5 Odstrihovanie výronku 3.6 Technologický postup výroby zápustkového výkovku 3.7 Stanovenie rozmerov a tvaru polovýrobku 3.8 Výpočet tvárniacich síl a energií pri zápustkovom kovaní 3.9 Praktická časť Literatúra 4 Plošné tvárnenie 4.1 Strihanie 4.2 Ohýbanie 4.3 Hlboké ťahanie 4.4 Praktická časť Literatúra ZVÁRANIE Úvod 1 Zváranie 1.1 Základné pojmy pri zváraní 1.2 Príprava zvarových plôch pred zváraním 1.3 Typy zvarových spojov 1.4 Základné spôsoby zvárania a ich označovanie 1.5 Polohy pri zváraní 1.6 Systém na označovanie materiálov pre zváranie 1.7 Zvariteľnosť konštrukčných ocelí 1.8 Praktická časť Literatúra 2 Technológie zvárania elektrickým oblúkom 2.1 Fyzikálne princípy zvárania elektrickým oblúkom 2.2 Prenosy kovu v elektrickom oblúku 2.3 Zdroje zváracieho prúdu pre oblúkové metódy zvárania 2.4 Technológia zvárania obalenou elektródou (ROZ) 2.5 Oblúkové zváranie taviacou sa elektródou v aktívnom alebo inertnom plyne (MAG/MIG) 2.6 Oblúkové zváranie netaviacou sa volfrámovou elektródou v inertnej ochrannej atmosfére (TIG) 2.7 Zváranie pod tavivom (ZPT) 2.8 Praktická časť Literatúra 3 Ostatné spôsoby zvárania, spájkovania a delenia materiálov 3.1 Zváranie plameňom 3.2 Odporové zváranie 3.3 Zváranie plazmovým lúčom 3.4 Zváranie laserovým lúčom 3.5 Zváranie elektrónovým lúčom 3.6 Aluminotermické zváranie 3.7 Spájkovanie 3.8 Termické delenie materiálov 3.9 Praktická časť Literatúra 4 Chyby zvarových spojov a ich identifikácia pomocou nedeštruktívnych techník 4.1 Chyby zvarových spojov 4.2 Nedeštruktívne techniky pre skúšanie zvarových spojov 4.3 Praktická časť Literatúra TEPELNÉ SPRACOVANIE Úvod 1 Technológia tepelného spracovania 1.1 Základné pojmy z tepelného spracovania 1.2 Rozdelenie spôsobov tepelného spracovania 1.3 Žíhanie 366 1.4 Kalenie 369 1.5 Popúšťanie 1.6 Kombinované tepelné spracovanie 1.7 Praktická časť Literatúra 2 Tepelné spracovanie ocelí a liatin 2.1 Žíhanie 376 2.2 Žíhanie bez prekryštalizácie 2.3 Žíhanie s prekryštalizáciou 2.4 Kalenie 2.5 Popúšťanie po kalení 2.6 Bainitické kalenie 2.7 Izotermické bainitické kalenie 2.8 Anizotermické bainitické kalenie 2.9 Povrchové kalenie 2.10 Tepelné spracovanie grafitických liatin 2.11 Temperovanie liatin 2.12 Praktická časť Literatúra 3 Tepelné spracovanie neželezných kovov 3.2 Tepelné spracovanie horčíka a zliatin horčíka 3.3 Tepelné spracovanie niklu a niklových zliatin 3.4 Tepelné spracovanie titánu a titánových zliatin 3.5 Praktická časť Literatúra 4 Chemicko-tepelné spracovanie 4.1 Cementovanie 4.2 Nitridovanie 4.3 Nitrocementovanie 4.4 Bórovanie 4.5 Difúzne hliníkovanie (alitovanie) 4.6 Difúzne chrómovanie 4.7 Praktická časť Literatúra

 
 
 

Nákupný košík

 
 
 
 
 
 
elfa, s.r.o.
Park Komenského 7
040 01 Košice